Notice 2.6.1

Regulamin

Wróć do listy stron


 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

  Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach serwisu ogłoszeń znajdującego się pod adresem w40.pl którego właścicielem jest K&K INVESTMENT SP Z O O , z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: 34-206 Krzeszów 59, posiadająca NIP: 5521703853 , REGON: 121380575 ; adres elektronicznej skrzynki e-mail: admin@w40.pl

 2. W szczególności zabrania się dodawania wielu ogłoszeń przez jednego uzytkownika o tej samej treści. Powielone ogłoszenia będą usuwane, a przy dalszych nadużyciach konto i dostęp do serwisu będzie zablokowany. Szanuj innych ogłoszeniodawców. Do promowania ogłoszeń służą dodatkowe narzędzia płatne, dostępne podczas dodawania ogłoszenia.

 3. Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 4. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom publikowanie oraz bezpłatne przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
 5. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 6. Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać przy rejestracji konta.
  Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.
  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.
 7. Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.
  Serwis zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).
 8. Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Ogłoszenia komercyjne (pochodzące od firm) należy dodawać tak, aby nie zniechęcać użytkowników do korzystania z serwisu. Treść ogłoszenia powinna być czytela i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.
 9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, zasady moralne przyjęte przez społeczeństwo polskie, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości, reklamujących inne strony www (w szczególności reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe), przedstawiających ofertę sklepów, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail. 
  W szczególności zabrania się oferowania:
  • pisania prac maturalnych i dyplomowych
  • zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam
  • zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet
  • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych
  • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych
  • pracy w agencjach towarzyskich i usług świadczonych przez nie
  • usług i ofert o charakterze erotycznym (spotkania sponsorowane itp.)
  • leków i produktów farmaceutycznych
  • usług ezoterycznych
  • rzeczy pochodzących z kradzieży
  • wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) i alkoholowych
  • kopii materiałów chronionych prawem autorskim
  • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
  • materiałów pornograficznych
  • broni (włączając noże, wiatrówki, broń pneumatyczną i paralizatory)
  • amunicji i materiałów pirotechnicznych
  • narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 10. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownik serwisu, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał spampowinien o tym fakcie powiadomić administratora serwisu.
 11. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.
  W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  • za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu
  • umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych
 12. Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert. 
 13. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.
 14. Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.
 15. Ciasteczka (cookie) - serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodnę na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego.
  Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "trybie prywatności (incognito)", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako świadomą zgodę użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie serwisu.
 16. Tryb postępowania reklamacyjnego

  Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy lub usługi bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

   nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

  Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

  Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:

  drogą mailową na adres admin@w40.pl

  drogą pocztową na adres: K&K INVESTMENT SP Z O O , 34-206 Krzeszów 59  

  Klient w reklamacji powinien wskazać: 

  swoje imię i nazwisko, 

  dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),

  przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową,

  dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem  po rozpatrzeniu reklamacji. 

  Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

  Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

 17. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
Back to top